Zákon o cestnej premávke


§ 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel(1) Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom

a) v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín,

b) v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

(2) Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

(3) Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre

a) autobusy, obytné automobily, vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby,

b) vozidlá použité na prepravu zdravotníckeho materiálu, liečiv a biologického materiálu do zdravotníckeho zariadenia alebo na zabezpečenie prevádzky zdravotníckych prístrojov v zdravotníckych zariadeniach,

c) vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lietadiel,

d) vozidlá použité na zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami,

e) vozidlá prepravujúce nebezpečné veci,

f) vozidlá použité na zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí,

g) vozidlá použité na prepravu humanitárnej pomoci,

h) vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, ako aj pri živelných pohromách,

i) vozidlá použité pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,

j) vozidlá použité na nevyhnutnú poľnohospodársku sezónnu prepravu,

k) vozidlá použité na prepravu potravín alebo na prepravu živých zvierat,

l) prepravu, ktorá súvisí s použitím vozidiel podľa písmen b) až k).

(4) Vodič je povinný na výzvu policajta hodnoverným spôsobom preukázať použitie vozidla na účely uvedené v odseku 3.

(5) Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí

a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s tým, že cesty I. triedy nemôžu používať
1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a
2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,

b) pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby a zvláštne motorové vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, pri živelných pohromách, pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,

c) ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.

(6) Na ceste I. triedy je zakázaná jazda záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm. Na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda

a) v čase od 06.00 do 09.00 hodín, od 15.00 do 20.00 hodín a od 23.00 do 04.00 hodín,

b) v čase zákazu jazdy niektorých druhov vozidiel podľa odsekov 1 a 2, ak tento čas nie je rovnaký s časmi podľa písmena a).