Zákon o cestnej premávke


§ 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

a) vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,

b) inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo skúšku z odbornej spôsobilosti,

c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise,

d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,

e) osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.

(2) Výnimka podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

N A R I A D E N I E V L Á D Y

o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií

§ 1 Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o podmienkach používania bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 uvedených v osobitnom predpise s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km/h., ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom a ktoré sú určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na osoby sediace na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom a na prepravu detí v detských zadržiavacích zariadeniach.

§ 3 Základné členenie detských zadržiavacích zariadení

(1) Detské zadržiavacie zariadenia sa členia podľa hmotnosti dieťaťa do týchto skupín:

a) skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,
b) skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,
c) skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,
d) skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,
e) skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.

(2) Detské zadržiavacie zariadenia uvedené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto tried:

a) zabudované zariadenia pozostávajúce z kombinácie popruhov alebo ohybných častí s poistnou prackou, nastavovacím zariadením, upevňovacím kovaním a v niektorých prípadoch s prídavnou sedačkou alebo ochranným nárazovým štítom, prispôsobenými na upevnenie vlastným integrálnym popruhom alebo popruhmi,

b) nezabudované zariadenia pozostávajúce z čiastočného zadržiavacieho zariadenia, ktoré, ak sa používa spoločne s pásom pre dospelých, ktorý obopína telo prepravovaného dieťaťa alebo zadržiava zariadenie, v ktorom je prepravované dieťa umiestnené, vytvára zadržiavacie zariadenie

(3) Detské zadržiavacie zariadenie musí byť schválené podľa osobitných predpisov.

§ 4 Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3

(1) Ak sa na sedadle vozidla vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje dieťa s výškou menšou než 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené detským zadržiavacím zariadením podľa § 3 ods. 2 vhodným pre deti podľa hmotnostných skupín uvedených v § 3 ods. 1.

(2) Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.

(3) Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať deti do veku troch rokov.

§ 5 Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M2, M3

(1) Vo vozidle používanom na prepravu do škôl, vo vnútroštátnej nepravidelnej doprave a v medzinárodnej doprave nesmie byť počet prepravovaných osôb väčší, ako je počet miest na sedenie uvedený v osvedčení o evidencii. To sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú miesto určené pre stojace osoby a tento údaj je uvedený v osvedčení o evidencii.

(2) Vodič vozidla alebo sprievodca skupiny je povinný informovať prepravované osoby o potrebe používania bezpečnostných systémov vozidla počas prepravy v premávke na pozemných komunikáciách. Verbálnu informáciu možno doplniť použitím audiovizuálnych prostriedkov umiestnených vo vozidle. Každé miesto na sedenie musí byť označené viditeľne umiestneným piktogramom.

§ 6 Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla

(1) Osoba so zdravotnými dôvodmi sa preukazuje lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydaným príslušným zdravotníckym zariadením.

(2) Lekárske osvedčenie podľa odseku 1 musí obsahovať čas platnosti osvedčenia o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo dňa vystavenia osvedčenia.

(3) Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydané v inom členskom štáte je platné aj pri preprave na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky.

§ 7 Spoločné a prechodné ustanovenia

(2) Vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom.

(3) Ak vozidlá kategórie M1 a N1 nie sú vybavené detským zadržiavacím zariadením alebo je týchto zariadení vo vozidle nedostatočný počet, možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.

(4) Preprava dieťaťa je zakázaná na predných sedadlách za podmienok ustanovených v odseku 2.