Všeobecné podmienky pre webové stránky prevádzkované spoločnosťou mediak, s. r. o.


I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky pre webové stránky prevádzkované spoločnosťou mediak, s. r. o. (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov Webových stránok pri poskytovaní a využívaní služieb na Webových stránkach.

2. Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť mediak, s. r. o., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 53 830 440, DIČ: 212 150 6563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77422/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

3. Webovou stránkou sa rozumejú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom služby (ďalej len „Webová stránka“ alebo „Webové stránky“).

4. Služby poskytované Prevádzkovateľom na jednotlivých Webových stránkach predstavujú najmä zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, vyhľadávanie a spracovanie dát, pričom sú jednotlivým Používateľom poskytované bezplatne (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).

5. Používateľom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akékoľvek Webové stránky Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“).

6. Pravidelná podpora je digitálna služba poskytovaná formou predplatného spočívajúca v sprístupnení prémiového publicistického obsahu zverejňovaného na Webovej stránke Trnavak.sk, vrátane ďalších výhod poskytovaných Používateľovi v súlade s týmito Podmienkami (ďalej len „Podpora Trnavak.sk“ alebo „Podpora“).

7. Dobrovoľný príspevok je platba, ktorú vykoná Používateľ v prospech Prevádzkovateľa na základe vlastného rozhodnutia, vo výške, ktorú si sám určí a to bez nároku na poskytnutie prémiového obsahu ďalších výhod.

8. Autorský honorár je finančná odmena Prevádzkovateľa vyplatená Používateľovi podľa vopred dohodnutých podmienok.

II. Základné podmienky využívania Služieb

1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami. Prevádzkovateľ odporúča Používateľom, ktorí nesúhlasia s Podmienkami, aby sa zdržali využívania Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

2. Prevádzkovateľ môže pri jednotlivých Službách vyžadovať aktívne vyjadrenie súhlasu s týmito Podmienkami. V prípade, že Používateľ takýto súhlas neudelí, Služba mu nebude sprístupnená.

3. Platené služby poskytované Prevádzkovateľom sú v prípade fyzických osôb určené pre osoby staršie ako 16 rokov.

4. Používateľ – fyzická osoba pristúpením k týmto Podmienkam v procese využívania Služieb zároveň potvrdzuje, že je osobou staršou ako 16 rokov.

5. Používateľ využíva služby Prevádzkovateľa na vlastné riziko a berie na vedomie, že môže byť pri Službách vystavený rôznemu obsahu, ktorý môže byť pre neho nevhodný, neslušný alebo urážajúci.

6. V prípade, že Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky či akýmkoľvek iným spôsobom svoje texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevok“ alebo „Príspevky“), automaticky súhlasí s ich použitím Prevádzkovateľom. V prípade, ak Príspevky spadajú pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ ich odoslaním Prevádzkovateľovi v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve (ďalej len „Autorský zákon“) udeľuje bezplatný, nevýhradný a ďalej prenositeľný súhlas na použitie.

7. Odovzdaním Príspevkov Používateľom však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť. Prevádzkovateľ môže Príspevky použiť za účelom propagácie vlastných produktov alebo Služieb.

8. Ak sa Prevádzkovateľ a Používateľ dohodnú na vyplatení Autorského honoráru za poskytnutý Príspevok, Používateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi základné osobné údaje potrebné pre správne zaevidovanie a vyplatenie Autorského honoráru. Základnými osobnými údajmi sa rozumie najmä - meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, IBAN, telefonický kontakt. Používateľ zároveň berie na vedomie, že Autorský honorár podlieha zdaneniu formou zrážkovej dane vo výške 19%. To neplatí, ak Prevádzkovateľ uzavrel s Používateľom Dohodu o nezrážaní zrážkovej dane.

9. Používateľ vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) súhlas so zasielaním e-mailov na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Webových stránkach Prevádzkovateľa. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a jeho pôvodcom je Prevádzkovateľ.

10. Nesúhlas so zasielaním e-mailov alebo SMS správ od Prevádzkovateľa môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu alebo jednoduchým odhlásením kliknutím na odkaz na konci každej e-mailovej správy.

11. Používateľ súhlasí s marketingovým oslovovaním zo strany Prevádzkovateľa. Tento súhlas sa vyjadruje na účely zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia Serverov, ku ktorým vykonáva vlastnícke alebo alebo iné práva v súlade s právnymi predpismi.

III. Poskytované Služby

1. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľovi Služby sprístupnenia obsahu publikovaného na Webovej stránke.

2. Používateľovi sú bezodplatne sprístupňované štandardné Služby. Prémiové Služby sprístupňuje Prevádzkovateľ Používateľovi za odplatu prostredníctvom informačno-technických prostriedkov, ktoré umožňujú Používateľovi po zaplatení poplatku neobmedzený prístup k prémiovým Službám Prevádzkovateľa na Webovej stránke. Využívanie prémiových Služieb je podmienené registráciou Používateľa a vytvorením Používateľského účtu.

3. Rozsah a obsah jednotlivých kategórií prémiových digitálnych Služieb je sprístupnený na Webovej stránke a je návrhom na uzatvorenie zmluvy s Používateľom. Pristúpenie k týmto Podmienkam a zaplatenie poplatku za digitálnu službu sa považuje za prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní digitálnych služieb

4. Zmluva o poskytovaní digitálnej Služby Podpora je uzatvorená pristúpením k týmto Podmienkam a zaplatením poplatku. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

5. Pred pristúpením k týmto Podmienkam je Používateľ povinný oboznámiť sa dôkladne s týmito Podmienkami.

6. Dodávanie digitálnej Služby Pravidelná podpora je podmienené registráciou Používateľa a uhradením poplatku za poskytovanie služieb platobnou kartou. Služba predplatného bude aktivovaná pri uhradení služby okamihom doručenia e-mailu, obsahom ktorého je potvrdenie o úhrade poplatku. Doručením takéhoto potvrdenia začína Používateľovi plynúť zvolené predplatené obdobie.

7. Používateľ odsúhlasením týchto Podmienok vyjadruje svoj súhlas so začatím poskytovania elektronickej Služby inak ako na hmotnom nosiči aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania Služby Pravidelná podpora). Prevádzkovateľ týmto poučuje Používateľa, že v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z. z. vyjadením tohto súhlasu, Používateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8. Používateľ odsúhlasením týchto podmienok zároveň potvrdzuje, že bol v zmysle § 4 ods. 6 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z. riadne poučený zo strany Prevádzkovateľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronickej Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy

9. Jedno predplatné digitálnej Služby Pravidelná podpora je určené pre jedného Používateľa. Používateľ je oprávnený v jednom momente využívať digitálnu Službu Pravidelná podpora maximálne prostredníctvom dvoch prehliadačov.

10. Registrovaný Používateľ, ktorý nemá aktuálne uhradený poplatok za využívanie digitálnej Služby Pravidelná podpora je oprávnený kedykoľvek vstupovať do svojho Používateľského účtu a upravovať zadané údaje alebo zvolené preferencie v rámci svojho Používateľského účtu.

11. V prípade, ak Používateľ nemá záujem o ďalšie automatické obnovenie predplatného objednaného prostredníctvom platby kartou so službou ComfortPay, môže službu zrušiť vždy do dňa počas ktorého dochádza k automatickému obnoveniu predplatného (do 23:59 hod. daného dňa) a to prihlásením sa do svojho Používateľského účtu a úpravou nastavenia v časti Podpora alebo Moje konto.

12. Ak Používateľ zruší (deaktivuje) predplatné, k zániku Služby predplatného dôjde ku dňu skončenia predplateného obdobia.

IV. Cena a platobné podmienky digitálnych služieb

1. Základná cena Služby Pravidelná podpora je určená vo zverejnenej Ponuke na www.trnavak.sk/podpora.

2. O celkovej cene Služby Pravidelná podpora je Používateľ vždy informovaný pred potvrdením a zaplatením objednávky. Všetky ceny sú uvádzané v eurách a vrátane DPH. Úhrada ceny Služby Pravidelná podpora je možná prostredníctvom platby kartou. Pri objednaní služieb

3. Uhradením digitálnej Služby Pravidelná podpora prostredníctvom platby platobnou kartou je služba poskytovaná ako služba s automatickým obnovovaním predplatného. K realizácii jednotlivých pravidelných platieb po aktivovaní služby prostredníctvom platby kartou cez ComfortPay bude dochádzať automaticky s frekvenciou platieb zvolenej Používateľom, tzn. platba bude realizovaná pri aktivácii služby a počas každého nasledujúceho obdobia v závislosti od zvolenej frekvencie platieb. Výška platby realizovanej platba kartou ComfortPay, pokiaľ počas daného obdobia nedôjde k deaktivácii služby, zodpovedá cene predplatného platnej v čase realizácie prvej platby.

4. Uhradením digitálnej služby Pravidelná podpora prostredníctvom platby kartou s využitím služby ComfortPay s automatickým obnovovaním predplatného Používateľ súhlasí s automatickými úhradami ceny objednaného predplatného bez potreby osobitnej autorizácie každej opakovanej platby. Služba predplatného sa poskytuje na dobu neurčitú a opakovanie pravidelných automatických platieb bude pokračovať až do ukončenia poskytovania služby zrušením najbližšej plánovanej opakovanej platby

5. Používateľ súhlasí s vystavovaním elektronickej faktúry pri dodaní služby predplatného, a s tým, aby Prevádzkovateľ doručoval elektronickú faktúru pri dodaní služby predplatného do jeho Používateľského účtu.

6. Ak Prevádzkovateľ pristúpil k zrušeniu Používateľského účtu z dôvodu porušenia zmluvných povinností Používateľa v zmysle týchto Všeobecných podmienok alebo na vlastnú žiadosť Používateľa počas predplateného obdobia, Používateľ stráca nárok na vrátenie alikvotnej časti predplatného pomerne pripadajúcej do konca predplateného obdobia.

V. Používanie obsahu zverejneného na Trnavak.sk

1. Obsah webových stránok na doméne Trnavak.sk je určený pre osobné a nekomerčné použitie. Používateľ berie na vedomie, že s výnimkou používateľského obsahu a reklám (ako je uvedené nižšie), je Prevádzkovateľ jediným vlastníkom všetkého obsahu na lokalite Trnavak.sk, vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodných názvov, loga a iných chránených označení a práv duševného vlastníctva k nim, ako aj textovej zložky, fotografií, obrázkov, grafiky, zvukových a zvukovoobrazových záznamov a iného materiálu, ktorý je publikovaný na webovej lokalite Trnavak.sk („obsah Prevádzkovateľa“). Portál Trnavak.sk a obsah Trnavak.sk sú chránené príslušnými právnymi predpismi SR o autorských právach a o duševnom vlastníctve a zároveň chránené platnými medzinárodnými dohodami o autorských právach.

2. Výňatky z obsahu Prevádzkovateľa si Používateľ môže kopírovať, sťahovať a tlačiť len pre svoje osobné a nekomerčné použitie v medziach ustanovených pre výnimky z ochrany v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, za predpokladu, že bude dodržiavať všetky upozornenia na autorské práva, ochranné známky alebo iné obmedzenia použitia akomkoľvek používanom obsahu Prevádzkovateľa.

3. Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu používať obsah Prevádzkovateľa iným spôsobom, ako dovoľujú tieto Všeobecné podmienky alebo právny predpis, ani vytvárať databázu v elektronickej alebo papierovej forme, zahŕňajúcu obsah Prevádzkovateľa alebo jeho časť, ktorý je publikovaný na Webových stránkach Trnavak.sk. Kto má záujem používať obsah Prevádzkovateľa iným spôsobom, ako je povolené týmito Všeobecnými podmienkami, môže kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: .

VI. Informácia a poučenie pre spotrebiteľa

1. Podľa zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku však kupujúci nemôže využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ktorej predmetom je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


2. V prípade, ak má Používateľ záujem využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade so Zákonom ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, je povinný doručiť Prevádzkovateľovi oznámenie o odstúpení najneskôr v posledný deň lehoty určenej na odstúpenie na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa.

3. Používateľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet kúpy so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Predávajúci odporúča Používateľovi, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielať doporučene ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže Používateľ využiť nasledovný formulár: Vzor odstúpenia od zmluvy.

4. Tovar nesmie byť Prevádzkovateľovi vrátený na dobierku. V prípade, ak Používateľ odstúpi od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša Používateľ.

5. Po odstúpení od zmluvy Prevádzkovateľ vráti Používateľovi kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie, poštovného a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť kúpnu cenu skôr, ako je mu bol vrátený tovar alebo Používateľ nepreukáže zaslanie tovaru; to neplatí v prípade ak Prevádzkovateľ navrhol, že si tovar prevezme sám.

6. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje a poučuje Používateľa, ktorý je v postavení spotrebiteľa, že akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok stráca momentom sprístupnenia služby právo na odstúpenie od zmluvy v 14-dňovej lehote, pokiaľ ide o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, poskytovanie služby sa začalo s jeho výslovným súhlasom a bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Ak neboli splnené podmienky udelenia súhlasu spotrebiteľa s poučením o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, právo na odstúpenie od zmluvy zostáva spotrebiteľovi zachované a v prípade odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote je spotrebiteľ povinný uhradiť iba alikvotnú časť predplatného za obdobie trvania predplatného do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

VII. Všeobecné ustanovenia týkajúce sa Platených služieb

1. Ustanovenia týchto podmienok sa použijú v prípade platených Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

2. V prípade, ak Používateľ platených Služieb poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok, prípadne z osobitných podmienok danej Služby, Prevádzkovateľ upozorní Používateľa na zistené porušenie. Ak Používateľ napriek upozorneniu zo strany Prevádzkovateľa opätovne poruší Podmienky, je Prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, na základe ktorej je Používateľovi príslušná Služba poskytovaná alebo obmedziť Používateľovi využívanie Služby alebo časti Služieb.

2. Vzhľadom na povahu poskytovaných Služieb, Prevádzkovateľ a Používateľ ktorý sa pokladá za spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, týmto súhlasia v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu dochádza k zrušeniu zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia (t. j. ku dňu zrušenia Používateľského účtu).

3. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia Podmienok alebo opakovaného porušenia Podmienok, oznámi Prevádzkovateľ Používateľovi e-mailom na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri registrácii. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia Podmienok sa pokladá za doručené na druhý deň od odoslania e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia podmienok.

4. Používateľ platenej Služby bude považovaný podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zákon o DPH“) za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne Prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie Služby na emailovú adresu: (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky).

5. Vzhľadom na charakter poskytovania Služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri vytvorení Používateľského účtu.

6. Používateľ platenej Služby v prípade neposkytnutia údajov podľa bodu 4. tohto článku Podmienok nie je považovaný podľa § 3 ods. 1 Zákona o DPH za zdaniteľnú osobu. Prevádzkovateľ za platené Služby nevyhotoví Používateľovi podľa § 71 ods. 1 Zákona o DPH faktúru.

VIII. Registrácia a prihlásenie Používateľa

1. Využívanie štandardných Služieb nie je podmienené registráciou v systéme Prevádzkovateľa. Registrácia je nevyhnutná iba pre prístup Používateľa k širšiemu rozsahu Služieb Prevádzkovateľa.

2. V procese registrácie do Používateľského účtu je Používateľ vyzvaný na zadanie e-mailovej adresy Používateľa, a zároveň na vyjadrenie súhlasu s týmito Podmienkami a oboznámenie sa so Zásadami spracúvania osobných údajov Používateľov – fyzických osôb. E-mailová adresa slúži ako prístupový identifikátor. Používateľ si môže kedykoľvek zmeniť prístupové heslo k svojmu používateľskému účtu.

3. Údaje, ktoré Používateľ poskytne v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný Používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj v profile Používateľa bez zbytočného odkladu.

4. Prevádzkovateľ zriaďuje každému registrovanému Používateľovi používateľský účet na Webovej stránke Trnavak.sk, ktorý umožňuje Používateľovi používanie všetkých Služieb (ďalej len ako „Používateľské konto“). Používateľ sa do svojho Používateľského účtu prihlasuje prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla.

5. Prevádzkovateľ je z dôvodu ochrany bezpečnosti poskytovaných Služieb oprávnený verifikovať identitu Používateľa prostredníctvom verifikačného prvku. Verifikačným prvkom je zadaná e-mailová adresa Používateľa, prípadne telefónne číslo Používateľa (ďalej ako „Verifikačný prvok“).

6. Prevádzkovateľ vyžaduje aktiváciu Používateľského účtu prostredníctvom e-mailovej adresy v procese registrácie nového Používateľského účtu. Aktivácia konta prostredníctvom e-mailovej adresy sa vykonáva potvrdením aktívneho odkazu doručenému na registračný e-mail Používateľa. Po otvorení aktivačného odkazu je Používateľ vyzvaný na dokončenie registračného procesu.

7. Používateľ môže Používateľské konto a Služby začať využívať bezodkladne po úspešnom vykonaní verifikácie Používateľa.

8. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovávanie hesla k svojmu Používateľskému kontu. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského účtu.

9. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho Používateľského účtu a svojich údajov.

10. Údaje, ktoré sú viazané k Používateľskému kontu (ako aj prístupové heslo) je možné meniť iba v profile tohto Používateľského účtu.

11. V prípade, ak bolo Používateľovi zrušené Používateľské konto z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo Podmienok Používateľom, Používateľ berie na vedomie, že Používateľovi nemusí byť umožnená nová registrácia Používateľského účtu.

IX. Práva a povinnosti Používateľa

1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa musí správať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom:

 • propagovať násilie a podnecovať k nenávisti a násiliu,
 • propagovať alkohol, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov,
 • používať vulgarizmy a iné slová, ktorých význam je v rozpore so spoločenskou morálkou a etikou,
 • propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
 • propagovať detskú pornografiu,
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom,
 • robiť reklamu výrobkom, službám, fyzickej alebo právnickej osobe,
 • propagovať zbrane alebo strelivo,
 • uvádzať neoverené, nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce informácie.


2. Používateľ v celom rozsahu zodpovedá za všetky svoje Príspevky, ktoré zverejní alebo odošle na Webové stránky Prevádzkovateľa.

3. Používateľ sa zaväzuje, že bude na Webových stránkach Prevádzkovateľa zverejňovať iba také Príspevky, ku ktorých obsahu má autorské práva, alebo súhlas autora na ich použitie a ku ktorým disponuje všetkými potrebnými súhlasmi osôb z hľadiska ochrany osobnosti fyzickej osoby.

4. Používateľ sa zaväzuje, že sa zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k odstráneniu, resp. k zabraňovaniu zobrazovania reklamy.

5. Používateľ sa zaväzuje, že nebude na Webových stránkach Prevádzkovateľa brániť v diskusii ostatných Používateľov, nebude narúšať diskusiu a nebude obťažovať ostatných Používateľov.

6. Používateľ berie na vedomie, že mu bude zobrazovaná reklama na Webových stránkach a rozposielané reklamné e-maily v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami, prípadne iný obsah.

7. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie Služieb Prevádzkovateľa alebo Tretej osoby bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

8. Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený odosielať Používateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Používateľa alebo iných Používateľov.

9. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľoch (vrátane súkromných údajov Používateľa) oprávneným orgánom.

X. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nemá voči Používateľovi v súvislosti so Službami poskytovanými na Webových stránkach iné povinnosti ako tie, ktoré mu vyplývajú z príslušných právnych predpisov, týchto Všeobecnýh podmienok, resp. osobitných podmienok jednotlivých Služieb prevádzkovaných na Webových stránkach.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej a bezchybnej funkčnosti Webových stránok.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na webových stránkach.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah Príspevkov Používateľov, ani za obsah diskusie na Webových stránkach.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv ostatnými Používateľmi.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť Príspevky Používateľa, ak sú vyhodnotené ako sporné, porušujúce Podmienky alebo Autorský zákon.

7. V prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu svojho Používateľského účtu, ak je na to Prevádzkovateľom vyzvaný, Prevádzkovateľ je oprávnený pristúpiť k obmedzeniu Služieb v súlade so Všeobecnými podmienkami. V prípade registrácie nového používateľského účtu, pri ktorom je Verifikácia povinná, nie je možné bez vykonania Verifikácie využívať Služby, ani do Služieb pasívne vstupovať.

8. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť poskytovanie Služieb Používateľovi na Webových stránkach na dobu určitú alebo neurčitú a to aj bez udania dôvodu.

9. Pri ukončení poskytovania Služieb Prevádzkovateľom alebo ukončení používania Služieb Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Používateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá bola Prevádzkovateľovi spôsobená konaním Používateľa v rozpore s jeho povinnosťami ustanovenými týmito Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, v súvislosti s používaním Služieb.

10. Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že v zákonom stanovených prípadoch poskytuje súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní a súdu a v rámci tejto súčinnosti dochádza k poskytnutiu údajov Používateľa týkajúcich sa jeho aktivity pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa.

XI. Obmedzenie a zrušenie služieb

1. Používateľ zodpovedá za porušenie povinností ustanovených týmito Všeobecnými podmienkami, Osobitnými podmienkami a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ má právo v prípade porušenia týchto povinností obmedziť Používateľovi Služby zamedzením prístupu do Používateľského účtu, alebo Používateľský účet v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami resp. Osobitnými podmienkami zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže postupovať najmä v prípade, ak:

 1. Používateľ poruší platné právne normy SR a Európskej únie;
 2. Používateľ poruší tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky;
 3. v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje overenie Používateľa, pokiaľ nedôjde k Verifikácii Používateľského účtu prostredníctvom e-mailu Používateľa alebo prostredníctvom telefónneho čísla, ak je vyžadované, (t. j. v prípade, ak Používateľ neoverí svoj nový účet prostredníctvom e-mailu, prípadne prostredníctvom telefónneho čísla ani po predchádzajúcom upozornení Prevádzkovateľa doručeného do e-mailovej schránky Používateľa, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta),
 4. Používateľ neuskutočnil prostredníctvom svojho Používateľského účtu žiadnu aktivitu – nevyužil prístup k žiadnej službe na Webových stránkach Prevádzkovateľa po dobu dlhšiu ako 24 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov;
 5. Používateľ svojím konaním poškodzuje Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;
 6. Používateľ nevyplnil pravdivo údaje o Používateľovi pri registrácii.


2. Prevádzkovateľ udržuje po zrušení Používateľského účtu informácie o Používateľovi uložené na Webovej stránke z dôvodu aktivity Používateľa na Webovej stránke Prevádzkovateľa po dobu potrebnú na výmaz týchto informácií, vyplývajúcu z technického nastavenia fungovania procesu odstraňovania údajov po zrušení účtu (ide najmä o IP adresy a časy prístupov). Po zrušení účtu Používateľa sa na Webovej stránke zachovajú iba tie Príspevky Používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Používateľovi prístup na Webové stránky, alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Všeobecných podmienok.

4. Prevádzkovateľ zruší Používateľský účet, ak Používateľ požiada o zrušenie účtu spôsobom prístupným priamo v Používateľskom účte.

5. V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie svojho Používateľského účtu, jeho Používateľský účet bude vymazaný po uplynutí 20 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti o zmazanie/zrušenie, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia. Používateľ je oprávnený počas plynutia lehoty na vymazanie (t. j. počas 20 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o zmazanie/zrušenie Používateľského účtu), zrušiť svoju žiadosť o zmazanie/zrušenie svojho účtu.

6. Ak Používateľ nepotvrdí Používateľský účet verifikáciou e-mailovej adresy (neaktivuje používateľský účet) v lehote 30 dní odo dňa doručenia verifikácie e-mailom od Prevádzkovateľa, vyžadujúcej potvrdenie e-mailovej adresy zo strany Používateľa, dochádza k výmazu e-mailovej adresy Používateľa zo systému Prevádzkovateľa v lehote 30 dní.

XII. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené Služby budú poskytované riadne a včas. V prípade vytknutia vád poskytovaných platených Služieb je Prevádzkovateľ povinný tie vady platených Služieb, za ktoré nesie zodpovednosť, bezodkladne odstrániť.

2. Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť vo vzťahu k Používateľovi, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

3. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

4. Prevádzkovateľ zodpovedá, že služby na Webových stránkach budú poskytované riadne a včas, v štandardnej kvalite zodpovedajúcej povahe rovnakých alebo porovnateľných služieb. V prípade výskytu vád poskytovanej služby, za ktoré nesie zodpovednosť Prevádzkovateľ, je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie.

5. Používateľ je oprávnený vady služby alebo tovaru reklamovať oznámením vád Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, odkedy vady zistil, najneskôr však do 7 kalendárnych dní od ich zistenia písomne alebo telefonicky na linke zákazníckej podpory.

6. Telefonicky je možné reklamáciu uplatniť na tel. čísle: 0940 805 405. Písomnú reklamáciu môže Používateľ doručiť e-mailom na adresu: alebo poštovou zásielkou na adresu mediak, s. r. o., Poštová 1, 010 08 Žilina, Slovenská Republika, s Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti (vady), čas výskytu vady, telefónne číslo alebo e-mail, z ktorého bola Služba aktivovaná.

7. Prevádzkovateľ je povinný vhodným spôsobom potvrdiť Používateľovi prijatie reklamácie a každú reklamáciu preveriť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie a informovať Používateľa o vybavení reklamácie.

8. V prípade uznanej reklamácie je Prevádzkovateľ povinný, ak je to technicky možné, odstrániť reklamovanú vadu na vlastné náklady a kompenzovať Používateľovi náklady vynaložené na službu za obdobie, počas ktorého nemohol službu z dôvodu vady využívať. Prevádzkovateľ na základe vlastného uváženia poskytne Používateľovi kompenzáciu formou náhradného plnenia alebo poskytnutím zľavy, prípadne iným spôsobom, ktorý je vzhľadom na charakter poskytovanej služby vhodný a účelný.

9. Ak Používateľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, má právo odstúpiť od zmluvy alebo využiť alternatívne riešenie sporov podľa týchto Všeobecných podmienok.

XIII. Zodpovednosť za škodu

1. Prevádzkovateľ negarantuje nepretržitú funkčnosť Webových stránok, alebo ich bezchybnú funkčnosť a zabezpečenie.

2. Používateľ berie na vedomie, že využíva Služby Webových stránok výhradne na vlastné riziko.

3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za činnosť Používateľov, ani za spôsob akým Služby využívajú.

4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom.

5. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť Používateľovi v súvislosti s využívaním Služieb alebo návštevou Webových stránok.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla vzniknúť Používateľovi v súvislosti nefunkčnosťou Webových stránok, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

XIV. Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľa za účelom poskytovania Služieb Používateľovi. Za účelom poskytovania Služieb Používateľovi budú v nevyhnutnom rozsahu spracované údaje uvedené Používateľom pri registrácii, ako i údaje vložené Používateľom pri poskytovaní jednotlivých Služieb, vzťahujúce sa k predmetu plnenia Služby - napríklad Príspevky, platobné údaje Používateľa, údaje, ktoré sa zaznamenajú na základe aktivít Používateľa. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s registráciou. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj ako zákonnú povinnosť napr. na účely účtovníctva. Bez spracúvania osobných údajov nie je možné objektívne a technicky poskytnúť Služby Prevádzkovateľa. Niektoré osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu napr. v prípade ochrany svojich práv v prípadnom spore s Používateľom alebo súhlasu ak mu ho Používateľ udelí.

2. Osobné údaje o Používateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie GDPR“) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely registrácie a služieb s tým súvisiacich na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov (viď bod 7 tohto článku Podmienok). Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa aj na účely skvalitňovania svojich služieb pre Používateľov, zasielania reklamných e-mailov a za účelom ochrany Služby a iných Používateľov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3. Osobné údaje Používateľa môžu byť v súvislosti s niektorými Službami poskytovanými na Serveroch sprístupnené iným osobám, t. j. iným Používateľom za účelom poskytovania Služieb alebo poskytnuté partnerským subjektom - príjemcom v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením GDPR.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov, uverejnených na Serveroch, v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR a/alebo údajov, ktoré Používateľ sám uverejní a stanú sa v dôsledku toho verejne prístupnými.

5. Používateľ si je vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti s niektorými Službami, poskytovanými na Webových stránkach, zverejnené a to za účelom poskytovania Služieb.

6. Používateľ, ktorého osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom, má právo od Prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Používateľ má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú (ak spracúva osobné údaje na oprávnenom záujme) a právo na prenosnosť týchto údajov (ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy a prenos je technicky možný). Ak sú žiadosti Používateľa v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

7. Kontakt na zodpovednú osobu je .

Všetky informácie o cookies sa nachádzajú na stránke Zásady používania súborov cookies

7. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva. Celé znenie podmienok a pravidiel spracovania a ochrany osobných údajov sa nachádza na stránke Podmienky spracovania osobných údajov

XV. Alternatívne riešenie sporov

1. Ak Používateľ, ktorý má postavenie spotrebiteľa, nie je spokojný so spôsobom, akým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu e-mailom na . Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo ak na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Používateľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov Používateľ - spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je „Slovenská obchodná inšpekcia“, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

2. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade cezhraničného sporu má Používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

3. V súlade s článkom 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s predávajúcim, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

XVI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Webovej stránke.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných podmienok.

3. Používateľ je oprávnený kedykoľvek sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných podmienok.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť, upravovať a inovovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov, ako aj bez ich súhlasu. V prípade, že dôjde k zmene Všeobecných podmienok, Používateľ bude o aktuálnom znení informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Všeobecných podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných podmienok na Webovej stránke Prevádzkovateľa. V prípade, ak Používateľ so zmenami Všeobecných podmienok nesúhlasí, je oprávnený v lehote 15 dní od zverejnenia zmeny Všeobecných podmienok odstúpiť od zmluvy o poskytovaní využívanej Služby Prevádzkovateľa. Zmluva o predplatnom zaniká ku koncu príslušného predplateného obdobia.

5. Ak Používateľ Službu nezruší do uplynutia stanovenej lehoty, platí fixná domnienka, že so zmenou Všeobecných podmienok súhlasí a vzájomné vzťahy Prevádzkovateľa a Používateľa sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými Všeobecnými podmienkami. Na zmluvu o predplatnom uzatvorenú prostredníctvom platby platobnou kartou sa vzťahujú Všeobecné podmienky platné v čase objednania služby.

6. Na právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy uzatvorenej medzi Používateľom a Prevádzkovateľom; pokiaľ Používateľ nemá v právnom vzťahu s Prevádzkovateľom postavenie spotrebiteľa, vzťahujú sa na ich právne vzťahy neupravené Všeobecnými podmienkami príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie automatického obnovovania predplatnej Služby Pravidelná podpora z dôvodu zmeny týchto Všeobecných podmienok, o čom bude Používateľ vopred informovaný. K ukončeniu poskytovania služby Pravidelná podpora v takomto prípade dôjde ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia.

8. Používateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade zistenia porušenia platných právnych predpisov alebo povinností uvedených v týchto Všeobecných podmienkach môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Používateľovi kompetentným orgánom.


V Žiline, dňa 01.06.2024