Spracúvanie osobných údajov


Na tejto stránke sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Návštevou Webovej stránky a používaním Služieb vyjadrujete súhlas so Všeobecnými podmienkami.

Prevádzkovateľ

mediak, s. r. o., so sídlom Poštová 1, 010 08 Žilina, IČO: 53 830 440, DIČ: 212 150 6563, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 77422/L

Kontakt

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: Poštová 1, 010 08 Žilina alebo prostredníctvom emailu: .


I. Prehľad práv dotknutej osoby

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona
 • právo na odstránenie osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 Zákona
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa § 27 Zákona
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky


II. Výkon práv dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti, a to

 • emailom na adresu , alebo
 • zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti, uvedenú v záložke Kontakt.

2. Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

3. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

4. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. V ostatných prípadoch sa informácie v zmysle čl. 12 ods. 5 Nariadenia a § 29 ods. 5 Zákona poskytujú BEZODPLATNE.

5. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 Nariadenia alebo podľa §21 až §28 Zákona, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o každom predĺžení lehoty do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, ako aj o dôvodoch jej predĺženia. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

6. V prípade, ak by Prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu, uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle Nariadenia, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

7. Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa článkov 16, 17 a 18 Nariadenia alebo podľa §22, §23 a §24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo ak to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.


III. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov, ako aj informácie a opatrenia v minimálne nasledujúcom rozsahu:

 • meno/názov a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií;
 • opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov;
 • opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane
 • opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné.

Toto oznámenie sa nevyžaduje v prípade, ak:

 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka,
 • Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky,
 • by to vyžadovalo neprimerané úsilie; v takom prípade Prevádzkovateľ informuje verejnosť alebo príjme iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.


IV. Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva o Používateľovi len také osobné údaje, na základe ktorých mu zabezpečuje a poskytuje Služby, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predovšetkým automatizovaným spôsobom spracúvania, prostredníctvom na to určených zariadení a softvérových riešení s adekvátnou úrovňou bezpečnosti a ochrany, či už v digitálnej alebo fyzickej podobe.

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup iba osoby výslovne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené osoby

4. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmkoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

a) V prípade, ak právny základ spracúvania osobných údajov je zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom ako poskytovateľom služby a Používateľom: Poskytnutie osobných údajov Používateľa je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

b) V prípade, ak právny základ spracúvania osobných údajov je zákon, ktorý prevádzkovateľovi ukladá povinnosť spracúvať osobné údaje Používateľa: Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

c) V prípade, ak právny základ spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa: Oprávnený záujem je definovaný v účeloch spracúvania osobných údajov, kde je zároveň stanovené o aký druh oprávneného záujmu ide.

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, sú nasledovné:

 • Identifikačné a kontaktné údaje: najmä meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie. Identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú Používateľ uzatvára v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania platených služieb.
 • Transakčné údaje: údaje o prijatých a odoslaných platbách.
 • Údaje z komunikácie a interakcie: medzi tieto údaje patria napr. údaje z používania webovej aplikácie, obchodnej komunikácie, ako aj údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest.
 • Údaje prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ profiluje Používateľa: dátum registrácie konta, používanie konta, história platieb, návštevy a aktivity na webstránke, interakcie s odoslanými newslettrami a emailovou komunikáciou
 • Iné osobné údaje ktoré poskytnete dobrovoľne - napr. lokalizácia.
 • A ďalšie osobné údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb.

Účely, právne základy, lehoty spracúvania osobných údajov a príjemcovia

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom spracúvanie je odôvodnené tým, že tieto osobné údaje nevyhnutne potrebujeme na poskytnutie požadovaných služieb alebo spracúvanie osobných údajov súvisí s poskytovaním našich služieb.

Dotknuté osoby Účel spracovania Právny základ Doba spracúvania Príjemcovia
Používatelia s vytvoreným používateľským účtom Vytvorenie používateľského účtu pre prístup k používaniu služby platených aj neplatených digitálnych služieb. Súčasťou služby je aj nastavenie služby Newsletter - emailový prehľad správ. Vytvorenie používateľského účtu slúži aj k využívaniu služby predplatného a k prístupu do ďalších služieb. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba
Doba spracúvania osobných údajov je upravená vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb.
a) Výmaz Používateľského účtu je možný na žiadosť používateľa. V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie svojho Používateľského účtu, jeho používateľský účet bude vymazaný po uplynutí 20 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia.
b) Výmaz používateľského účtu v dôsledku neaktivity používateľa: V prípade dlhodobej absencie aktivity zo strany Používateľa, bude používateľský účet automaticky vymazaný po uplynutí 24 mesiacov od poslednej zaznamenanej aktivity používateľa uskutočnenej z jeho používateľského účtu.
c) Výmaz používateľského účtu v dôsledku jeho neaktivácie: V prípade, ak Používateľ nepotvrdí Používateľský účet – verifikáciou e-mailovej adresy (neaktivuje používateľský účet) v lehote 30 dní odo dňa doručenia pripomienky verifikácie e-mailom od Prevádzkovateľa, vyžadujúcej potvrdenie e-mailovej adresy zo strany Používateľa, dochádza k výmazu e-mailovej adresy Používateľa zo systému Prevádzkovateľa v lehote 30 dní.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytova teľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Používatelia s vytvoreným používateľským účtom a aktívnou platenou službou Pravidelná podpora Poskytovanie prémiových digitálnych služieb poskytovaných prostredníctvom informačno-technických prostriedkov Prevádzkovateľa registrovanému zákazníkovi/dotknutej osobe po zaplatení poplatku. Tieto digitálne služby predstavujú neobmedzený prístup k informačnému obsahu publikovanému na webovej lokalite www.trnavak.sk, najmä k spravodajským článkom, komentárom, videám a fotografiám, a poskytujú ďalšie výhody v súlade so Všeobecnými podmienkami. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je FO ako dotknutá osoba
Doba spracúvania osobných údajov je upravená vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb.
a) Výmaz Používateľského účtu je možný na žiadosť používateľa. V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie svojho Používateľského účtu, jeho používateľský účet bude vymazaný po uplynutí 20 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia.
b) Výmaz používateľského účtu v dôsledku neaktivity používateľa: V prípade dlhodobej absencie aktivity zo strany Používateľa, bude používateľský účet automaticky vymazaný po uplynutí 24 mesiacov od poslednej zaznamenanej aktivity používateľa uskutočnenej z jeho používateľského účtu.
c) Výmaz používateľského účtu v dôsledku jeho neaktivácie: V prípade, ak Používateľ nepotvrdí Používateľský účet – verifikáciou e-mailovej adresy (neaktivuje používateľský účet) v lehote 30 dní odo dňa doručenia pripomienky verifikácie e-mailom od Prevádzkovateľa, vyžadujúcej potvrdenie e-mailovej adresy zo strany Používateľa, dochádza k výmazu e-mailovej adresy Používateľa zo systému Prevádzkovateľa v lehote 30 dní.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, banky, poskytova teľ IT platformy, spoločnosti zabezpečujúce platobné brány a mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
Používatelia s vytvoreným používateľským účtom Zasielanie informácií a newsletterov o vlastných, podobných tovaroch a službách, ako je zmluvne poskytovaná služba. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: zasielanie newsletterov používateľom Používateľského účtu, ktoré obsahujú marketingové informácie týkajúce sa vlastných a podobných tovarov a služieb, ako je zmluvne poskytovaná služba Používateľského účtu, s cieľom informovania o novinkách, aktivitách, možnostiach účtu a iných skutočnostiach súvisiacich s uvedenou službou na základe § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
Doba spracúvania osobných údajov je upravená vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb.
a) Výmaz Používateľského účtu je možný na žiadosť používateľa. V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie svojho Používateľského účtu, jeho používateľský účet bude vymazaný po uplynutí 20 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia.
b) Výmaz používateľského účtu v dôsledku neaktivity používateľa: V prípade dlhodobej absencie aktivity zo strany Používateľa, bude používateľský účet automaticky vymazaný po uplynutí 24 mesiacov od poslednej zaznamenanej aktivity používateľa uskutočnenej z jeho používateľského účtu.
c) Výmaz používateľského účtu v dôsledku jeho neaktivácie: V prípade, ak Používateľ nepotvrdí Používateľský účet – verifikáciou e-mailovej adresy (neaktivuje používateľský účet) v lehote 30 dní odo dňa doručenia pripomienky verifikácie e-mailom od Prevádzkovateľa, vyžadujúcej potvrdenie e-mailovej adresy zo strany Používateľa, dochádza k výmazu e-mailovej adresy Používateľa zo systému Prevádzkovateľa v lehote 30 dní.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, spoločnosť poskytujúca software na rozosielanie marketingových ponúk a zabezpečujúca jeho IT podporu - MessageBird USA Inc, 9160 Guilford Road Columbia, MD 21046 (415-578-5222 sparkpost.com) a jej subdodávatelia, mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
Používatelia s vytvoreným používateľským účtom Personalizovaný priamy marketing s profilovaním aktivít vo vzťahu k službe Používateľského účtu a podobným službám poskytovaných prevádzkovateľom. účelom je profilovať dotknuté osoby prostredníctvom aktivít v Používateľskom účte a zasielať im personalizované informácie a newslettre o vlastných a podobných tovaroch a službách, ako je zmluvne poskytovaná služba Používateľského účtu. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: zasielanie newsletterov používateľom Používateľského účtu, ktoré obsahujú marketingové informácie týkajúce sa vlastných a podobných tovarov a služieb, ako je zmluvne poskytovaná služba Používateľského účtu, s cieľom informovania o novinkách, aktivitách, možnostiach účtu a iných skutočnostiach súvisiacich s uvedenou službou na základe § 116 ods. 15 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
Doba spracúvania osobných údajov je upravená vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb.
a) Výmaz Používateľského účtu je možný na žiadosť používateľa. V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie svojho Používateľského účtu, jeho používateľský účet bude vymazaný po uplynutí 20 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia.
b) Výmaz používateľského účtu v dôsledku neaktivity používateľa: V prípade dlhodobej absencie aktivity zo strany Používateľa, bude používateľský účet automaticky vymazaný po uplynutí 24 mesiacov od poslednej zaznamenanej aktivity používateľa uskutočnenej z jeho používateľského účtu.
c) Výmaz používateľského účtu v dôsledku jeho neaktivácie: V prípade, ak Používateľ nepotvrdí Používateľský účet – verifikáciou e-mailovej adresy (neaktivuje používateľský účet) v lehote 30 dní odo dňa doručenia pripomienky verifikácie e-mailom od Prevádzkovateľa, vyžadujúcej potvrdenie e-mailovej adresy zo strany Používateľa, dochádza k výmazu e-mailovej adresy Používateľa zo systému Prevádzkovateľa v lehote 30 dní.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, spoločnosť poskytujúca software na rozosielanie marketingových ponúk a zabezpečujúca jeho IT podporu - MessageBird USA Inc, 9160 Guilford Road Columbia, MD 21046 (415-578-5222 sparkpost.com) a jej subdodávatelia, mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
Používatelia prihlásení na odber newslettera Poskytovanie digitálnych služieb prostredníctvom informačno-technických prostriedkov Prevádzkovateľa dotknutej osobe. Tieto digitálne služby predstavujú prístup k informačnému obsahu publikovanému na webovej lokalite www.trnavak.sk, najmä k spravodajským článkom, videám a fotografiám, a poskytujú ďalšie výhody v súlade so Všeobecnými podmienkami. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je fyzická osoba ako dotknutá osoba.
Doba spracúvania osobných údajov je upravená vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb.
a) Výmaz emailovej adresy je možný na žiadosť používateľa. V prípade, ak Používateľ požiada o zmazanie poskytnutej emailovej adresy, jeho emailová adresa bude vymazaná po uplynutí 20 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia.
b) Výmaz emailovej adresy v dôsledku neaktivity používateľa: V prípade dlhodobej absencie aktivity zo strany Používateľa, bude emailová adresa automaticky vymazaná po uplynutí 24 mesiacov od poslednej zaznamenanej aktivity používateľa uskutočnenej z jeho emailovej adresy.
c) Výmaz emailovej adresy v dôsledku jej neaktivácie: V prípade, ak Používateľ nepotvrdí emailovú adresu – verifikáciou e-mailovej adresy (neaktivuje zasielanie) v lehote 30 dní odo dňa doručenia pripomienky verifikácie e-mailom od Prevádzkovateľa, vyžadujúcej potvrdenie e-mailovej adresy zo strany Používateľa, dochádza k výmazu e-mailovej adresy Používateľa zo systému Prevádzkovateľa v lehote 30 dní.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, spoločnosť poskytujúca software na rozosielanie marketingových ponúk a zabezpečujúca jeho IT podporu - MessageBird USA Inc, 9160 Guilford Road Columbia, MD 21046 (415-578-5222 sparkpost.com) a jej subdodávatelia, mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
Používatelia prihlásení na odber notifikácií čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
ZMLUVNÉ A PREDZMLUVNÉ VZŤAHY
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je fyzická osoba ako dotknutá osoba.
Poskytovanie digitálnych služieb prostredníctvom informačno-technických prostriedkov Prevádzkovateľa dotknutej osobe. Tieto digitálne služby predstavujú prístup k informačnému obsahu publikovanému na webovej lokalite www.trnavak.sk, najmä k spravodajským článkom, videám a fotografiám, a poskytujú ďalšie výhody v súlade so Všeobecnými podmienkami. Doba spracúvania osobných údajov je upravená vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb.
a) Výmaz osobných údajov je možný na žiadosť používateľa - priamo v nastavaniach svojho zariadenia alebo nastaveniach svojho prehliadača alebo červeným tlačidlom „Vypnúť notifikácie“. Ak Používateľ požiada o zmazanie poskytnutých osobných údajov, jeho osobné údaje budú vymazané po uplynutí 20 kalendárnych dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ tomu nezabránia právne, technické, preventívne alebo iné obmedzenia.
b) Výmaz osobných údajov v dôsledku neaktivity používateľa: V prípade dlhodobej absencie aktivity zo strany Používateľa, bude osobný údaj automaticky vymazaný po uplynutí 24 mesiacov od poslednej zaznamenanej aktivity používateľa uskutočnenej z jeho zariadenia.
subjekty, ktorým poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona; spoločnosti/osoby poskytujúce IT služby/support, poskytovateľ IT platformy, spoločnosť poskytujúca software na rozosielanie marketingových ponúk a zabezpečujúca jeho IT podporu - OneSignal, Inc. is a U.S. company located at 201 S. B Street, San Mateo, CA 94401. a jej subdodávatelia, mobilní operátori, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
Účastníci súťaže Spracúvanie osobných údajov na účely organizovania, priebehu a vyhodnotenie súťaží organizovaných prevádzkovateľom napr. kontaktovania výhercov Súťaže, organizácie a koordinácia odovzdania výhry čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
konkrétna dĺžka spracovania osobných údajov s je upravená v konkrétnom štatúte súťaže/podmienkach súťaže subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca agendu súťaží
Fyzické osoby uplatňujúce si práva dotknutých osôb Uplatňovanie práv dotknutých osôb čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
ZÁKONNÉ POVINNOSTI
Nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z Nariadenia a ZOOÚ a súvisiacich právnych predpisov
5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
Strany sporu, účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby Agenda vybavovania súdnych sporov, exekúcií, vymáhanie pohľadávok čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
ZÁKONNÉ POVINNOSTI
Nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 160/2015 Z. z., zák. č. 244/2002 Z. z., zák. č. 301/2005 Z. z., zák. č. 7/2005 Z. z., zák. č. 38/1993 Z. z., zák. č. 162/2015 Z. z., zák. č. 233/1995 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov
10 rokov po právoplatnom skončení príslušného konania súdy, exekútori, advokáti a iné orgány verejnej správy a subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
Osoby uplatňujúce si reklamáciu Agenda reklamácií
Vedenie a vybavovanie reklamačného konania podľa zák. č. 250/2007 Z. z.
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
ZÁKONNÉ POVINNOSTI
Nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zák. č. 250/2007 Z. z.
10 rokov po ukončení reklamácie subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona, spoločnosti/osob y poskytujúce IT služby/support, osoby, ktorých súčinnosť je nevyhnutná pre príslušné reklamačné konanie; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti
Fyzická osoba, ktorá kontaktovala prevádzkovateľa Agenda komunikácie
Komunikácia s fyzickou osobou
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
Oprávneným záujmom je: identifikovať osobu, ktorá komunikuje s prevádzkovateľom za účelom vybavenia jej požiadavky.
6 mesiacov odo dňa vybavenia komunikácie. V prípade ak by z komunikácie vyplynulo, že sa týka napr. reklamácií alebo iného účelu, tak bude uchovávaná podľa lehoty uvedenej k príslušnému účelu spracúvania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje OÚ na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť poskytujúca komunikačné nástroje.

V. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Používateľa sú spracúvané prostredníctvom manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov. V rámci personálnej štruktúry Prevádzkovateľa oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom určené oprávnené resp. poverené osoby, ktoré boli riadne a odborne zaškolené a poučené o možnom spôsobe spracúvania osobných účelov na jednotlivé účely.

Prevádzkovateľ deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov, a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Zároveň posudzuje a vyhodnocuje situácie, či určitý spôsob spracúvania osobných údajov Používateľa predstavuje pre Používateľa značné riziko a či zasahuje do súkromia Používateľa neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania vykonáva Prevádzkovateľ podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie Používateľa, ktorého výsledok zohľadňuje pri nastavovaní a implementácií príslušných procesov a postupov.

Na účel zabezpečenia osobných údajov proti ich neoprávnenému alebo náhodnému sprístupneniu využíva Prevádzkovateľ primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológii, ktorá bráni neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Za účelom maximálnej ochrany používa Prevádzkovateľ šifrovanie osobných údajov, a to najmä hesla pri prihlasovaní so vnútorných systémov a všetkých osobných údajov uložených na serveroch Prevádzkovateľa.

VI. Príjemcovia osobných údajov

Vo výnimočných prípadoch môžu byť osobné údaje Používateľa sprístupnené aj iným subjektom mimo Prevádzkovateľa a to najmä vtedy, ak je to nevyhnutné pre účely spracúvania osobných údajov a zároveň takýto postup umožňuje Prevádzkovateľovi príslušný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri
Určité činnosti vykonáva Prevádzkovateľ prostredníctvom svojich dodávateľov, ktorí môžu v určitých prípadoch pre Prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje Používateľa. Pri výbere dodávateľov dbá Prevádzkovateľ predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť, tak aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov technickými a organizačnými opatreniami.

Medzi dodávateľov a obchodných partnerov Prevádzkovateľa patria najmä:

 • poskytovatelia IT služieb,
 • poskytovatelia marketingových služieb,
 • poskytovatelia služieb používateľskej podpory,
 • poskytovatelia účtovných služieb,
 • poskytovatelia služieb zasielania emailových správ - MessageBird USA Inc, 9160 Guilford Road Columbia, MD 21046,
 • poskytovatelia služieb zasielania notifikácií - OneSignal, Inc. is a U.S. company located at 201 S. B Street, San Mateo, CA 94401.


Orgány poverené výkonom dohľadu:
V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť osobné údaje Používateľa poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon činnosti Prevádzkovateľa, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv:
V súvislosti s vymáhaním práv Prevádzkovateľa a právom chránených záujmov poskytuje Prevádzkovateľ osobné údaje Používateľa príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy:
Na základe osobitných právnych predpisov poskytuje Prevádzkovateľa osobné údaje Používateľa určitým subjektom, ktorým je povinný tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, orgány činné v trestnom konaní, Finančná správa SR a iné.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:
Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audit, archív a iné.

VII. Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje Používateľa Prevádzkovateľ uchováva a chráni po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade ak Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Používateľa na základe Používateľom udeleného súhlasu, tak po dobu, na ktorú Používateľ udelil svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Prevádzkovateľ deklaruje, že stanovená doba uchovávania osobných údajov rešpektuje a vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

VII. Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na aktualizáciu informačnej povinnosti spracovanej v týchto Zásadách v prípade zmien príslušnej legislatívnej úpravy alebo z dôvodov zmien svojich procesov. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke www.trnavak.sk/. V prípade, ak príde k podstatnej zmene vo veci ochrany osobných údajov, najmä v spôsobe spracúvania osobných údajov, zmene prevádzkovateľa a pod., Prevádzkovateľ informuje tak, že pred implementáciou týchto zmien zverejní upozornenie o pripravovanej zmene obvyklým spôsobom, prístupným všetkým používateľom.

Prevádzkovateľ ubezpečuje Používateľa, že k ochrane osobných údajov pristupuje s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany.

V Žiline dňa 01.06.2024.