Právna klinika v Trnave pokračuje, poskytovať právne poradenstvo bude od 22. februára do 3. mája


Foto: Právna klinika v Trnave pokračuje, poskytovať právne poradenstvo bude od 22. februára do 3. mája Foto: trnava.sk

Aj v roku 2018 pokračuje projekt Právnej kliniky, ktorý vznikol na základe spolupráce Mesta Trnava a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Právna klinika bude pre občanov mesta Trnava otvorená od 22. februára do 3. mája, každý štvrtok od 13.00 do 16.00 hod. v priestoroch Mestského úradu na Trhovej 3 (dvere naľavo od vstupu na MsÚ, priestor bývalého športového obchodu).

„Počas zimného semestra 2017/2018 sa podarilo týždenne poskytnúť v priemere 10 občanom Trnavy všeobecnú právnu informáciu. Z dôvodu vysokého záujmu občanov bola informácia poskytovaná aj ústne. Založených bolo 19 spisov. Vo väčšine prípadov šlo o občianskoprávne veci, ktoré sa týkali najmä rodinných problémov, susedských sporov, spotrebiteľského práva, otázok spojených s vlastníckym právom, ochranou osobnosti, zmluvným právom a bytový právom,“ uvádza meso Trnava.

Právna klinika má za cieľ poskytovať  iba základné informácie pre riešenie životných situácií, ktoré majú uľahčiť ďalšie rozhodovanie v danej veci. Pomoc je poskytovaná vo forme písomnej informácie, prípadne vo forme ústnej konzultácie.

Zodpovedná osoba, ako aj študenti PF TU v Trnave pôsobiaci v rámci Právnej kliniky sú povinní zachovávať mlčanlivosť o právnych problémoch občanov, s ktorými sa oboznámia, a sú povinní dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov.


Hlavným cieľom Právnej kliniky je vytvoriť priestor pre vzájomnú pomoc medzi študentmi práva a občanmi Trnavy.

Študenti PF TU v Trnave na jednej strane budú môcť pod dozorom zodpovednej osoby v praxi aplikovať poznatky, ktoré získajú štúdiom, a na druhej strane občania Trnavy sa môžu bezplatne zorientovať v základnej právnej stránke svojho problému a získať informácie o možnom ďalšom postupe pri jeho riešení. 
Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: Mesto Trnava